ADD

ADD (Attention Deficit Disorder), även känd som ADHD utan hyperaktivitet, är en neurobiologiskt betingad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar främst uppmärksamhet och impulsivitet. För personer med ADD kan det vara utmanande att fokusera, organisera och fullfölja uppgifter. För att få en korrekt diagnos och utforma en individuell behandlingsplan är en ADD-utredning en viktig process.

ADD utredning

ADD kan påverka barn, ungdomar och vuxna och kan ha betydande konsekvenser för skolprestationer, arbetsliv och relationer. Men genom en tidig diagnos och en lämplig behandling kan personer med ADD lära sig att hantera sina svårigheter och maximera sin potential.

ADD-utredningens syfte är att fastställa om symtomen som personen upplever faktiskt beror på ADD eller om det kan finnas andra underliggande orsaker. Det är viktigt att förstå att ADD-diagnosen inte kan fastställas genom ett enda test. Istället är utredningen en process som involverar flera steg och olika bedömningsverktyg. Nedan följer några viktiga aspekter att överväga under ADD-utredningen:

Samtal och historik: En psykolog kommer att genomföra en detaljerad intervju med personen som utreds. Syftet är att samla in information om individens symtom, tidigare medicinsk och psykologisk historia samt eventuella problem i skolan eller på arbetsplatsen.

Observera beteenden: Lärare, föräldrar eller andra personer som är nära den som utreds kan bli ombedda att fylla i en enkät för att ge ytterligare information om beteendeproblem i olika miljöer.

Neuropsykologisk utvärdering: Detta är en omfattande testning som syftar till att mäta olika kognitiva funktioner, såsom uppmärksamhet, arbetsminne och exekutiva funktioner. Det kan innefatta tester som frågeformulär, uppgiftsorienterade tester och IQ-tester.

Diagnos: När all relevant information har samlats in och analyserats kan den kliniska teamet fastställa en ADD-diagnos. Det är viktigt att komma ihåg att ADD-symtom kan variera mycket mellan individer och kan likna andra psykiska eller fysiska tillstånd. En noggrann bedömning är avgörande för att undvika felaktiga diagnoser eller missade underliggande problem.

Efter en ADD-diagnos kan en individuell behandlingsplan skapas. Behandlingen kan omfatta en kombination av terapi och utbildning för att lära sig strategier för att hantera symtomen.

KONTAKTA OSS